Zostań Chrystusowcem!

WARUNKI PODSTAWOWE PRZYJĘCIA DO TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO:

 • – przynależność do Kościoła Katolickiego (ważny chrzest, bierzmowanie, życie w sakramentach)
 • – polskie pochodzenie!
 • – słuszna intencja (autentyczna motywacja podjęcia życia zakonnego)
 • – pragnienie poświęcenia swego życia na rzecz Polaków żyjących na emigracji

 POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • – dowód osobisty, paszport/karta polaka lub karta stałego pobytu,
 • – numer NIP (jeżeli posiadasz),
 • – zaświadczenie o chrzcie św. (nie starsze niż 3 miesiące), z adnotacją o bierzmowaniu
 • – opinia księdza proboszcza lub księdza katechety
 • – świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości (obowiązkowe dla kandydatów na kapłanów),
 • – świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (dla kandydatów na braci zakonnych),
 • – świadectwo zdrowia (od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy),
 • – podanie o przyjęcie do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
 • – życiorys,
 • – dwie fotografie (aktualne, format legitymacyjny),
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • – zaświadczenie o braku wpisania do rejestru dłużników z Krajowego Rejestru Długów
W TRAKCIE ZJAZDU KANDYDAT WYPEŁNIA:
 • – oświadczenie o braku zobowiązań finansowych
 • – oświadczenie o niekaralności
 • – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku
 • – karta osobowa kandydata

Bardzo proszę wybrać jeden z terminów rozmów i wcześniej zgłosić chęć przyjazdu na rozmowy – KONTAKT z Duszpasterzem Powołań.