Zostań Chrystusowcem

Spotkania dla kandydatów na kapłanów oraz braci zakonnych w 2020 roku odbędą się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przy ul. Panny Marii 4 w dniach 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) oraz 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9:30.

Jeśli Bóg wzywa Cię do naszej wspólnoty, to ZAPRASZAMY!

Warunki przyjęcia do zgromadzenia:

 • przynależność do Kościoła katolickiego (ważny chrzest i pełna komunia z Kościołem katolickim)
 • słuszna intencja (autentyczna motywacja oparta na właściwym i jasnym rozeznaniu istoty życia zakonnego)
 • pragnienie poświęcenia swego życia na rzecz Polaków przebywających poza granicami kraju
 • dokumenty:
  • świadectwo chrztu (wystawione najpóźniej 3 miesiące przed przedstawieniem)
  • świadectwo dojrzałości
  • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (dla braci)
  • świadectwo ukończenia katechizacji
  • podanie
  • życiorys
  • świadectwo zdrowia (ze szkoły lub od lekarza rodzinnego, że można studiować i wstąpić do zakonu / zostać księdzem)
  • opinia ks. Proboszcza
  • opinia katechety (jeśli w roku zgłoszenia kończysz szkołę)
  • 2 fotografie
  • zaświadczenie o niekaralności (można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego dla Twojego miejsca zamieszkania)
  • potwierdzenie o braku wpisania do rejestru dłużników (wydruk informacji z infokonsument.pl lub konsument.krd.pl)
  • oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych (długów, kredytów, etc) lub ich braku (otrzymasz na miejscu do podpisania)
  • karta osobowa kandydata (otrzymuje się w seminarium, potrzebne podstawowe dane i informacje jak nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego)

Konieczny jest osobisty KONTAKT z Referentem Powołań.

Rozmowy przed wstąpieniem do nowicjatu odbywają się zwykle w dwóch terminach (kandydaci wybierają jeden z nich i informują o tym Referenta Powołań).