Zostań Chrystusowcem

Warunki przyjęcia do zgromadzenia:

 • przynależność do Kościoła katolickiego (ważny chrzest i pełna komunia z Kościołem katolickim),
 • polskie pochodzenie,
 • słuszna intencja (autentyczna motywacja oparta na właściwym i jasnym rozeznaniu istoty życia zakonnego),
 • pragnienie poświęcenia swego życia na rzecz Polaków przebywających poza granicami kraju,
 • w celu zapoznania się ze szczegółowymi warunki przyjęcia do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej skontaktuj się z Referentem Powołań.

 Dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • paszport / karta polaka lub karta stałego pobytu,
 • książeczka wojskowa,
 • numer NIP (jeżeli posiadasz),
 • metryka chrztu św. (nie starsza niż 3 miesiące),
 • zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli brak adnotacji w metryce chrztu św.),
 • opinia księdza proboszcza,
 • opinia katechety,
 • świadectwo uczestnictwa w katechezie (jeśli brak adnotacji na świadectwie szkolnym),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (obowiązkowe dla kandydatów na kapłanów),
 • świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne; obowiązkowe dla kandydatów na kapłanów),
 • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (dla kandydatów na braci zakonnych),
 • świadectwo zdrowia (od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy),
 • podanie o przyjęcie do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej,
 • życiorys,
 • dwie fotografie (aktualne, format legitymacyjny),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o braku wpisania do rejestru dłużników z Krajowego Rejestru Długów,
 • oświadczenie o braku zobowiązań finansowych (wypełnione w czasie zjazdu kandydatów),
 • oświadczenie o niekaralności (wypełnione w czasie zjazdu kandydatów),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (wypełniona w czasie zjazdu kandydatów),
 • kompletna karta osobowa kandydata (wypełniona w czasie zjazdu kandydatów),

Konieczny jest osobisty KONTAKT z Referentem Powołań.

Rozmowy przed wstąpieniem do nowicjatu odbywają się zwykle w dwóch terminach (kandydaci wybierają jeden z nich i informują o tym Referenta Powołań).